FUZZY-FMEA PRISTUP ZA ANALIZU RIZIKA ELEMENATA SKRETNICE

  • Milivoje Ilić, Mast. inž. saobr. Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet , Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Srbija
  • Dr Norbert Pavlović, Vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet , Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Srbija
  • Dr Ivan Belošević, Vanredni profesor Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet , Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Srbija
Ključne reči: skretnica, višekriterijumsko odlučivanje, analiza rizika, FMEA, TOPSIS

Apstrakt

Skretnice predstavljaju ključni elementi železničke infrastrukture. Njeni pokretni delovi menjaju položaj u zavisnosti od toga da li predstojeća vožnja treba da se izvrši u pravac ili u skretanje. Sa većim brojem vozova njihovo opterećenje raste, pojačava se trošenje delova, i javlja se potreba frekventnijeg održavanja. U praksi se često dešavaju iskliznuća na skretničkim područjima, zbog čega sa apekta bezbednosti zauzimaju značajno mesto. U ovom radu posmatrani su elementi skretnice kao tehnički sistemi koji mogu da otkažu i dovedu do incidentne situacije. Primenjen je pristup analize rizika tehničkih sistema za utvrđivanje scenarija otkaza skretnice. Posmatrani su osnovni elementi skretnice koje su eksperti ocenili lingvističkim fazi ocenama u zavisnosti od faktora rizika. U tu svrhu korišćena je FMEA metoda koja definiše faktore rizika i to: ozbiljnost pojave defekta, verovatnoću pojave defekta i način detektovanja defekta. Ovi faktori su posmatrani kao kriterijumi u nastavku u procesu višekriterijumskog odlučivanja primenom TOPSIS metode. Cilj rada je da se na osnovu TOPSIS metode dobije koji su to kritični elementi i da se izvrši njihovo rangiranje. Rezultati rada pokazuju da se pristup analize rizika može uspešno primeniti kod detekcije i rangiranja elemenata skretnice, kao i za traženja novih rešenja u strategiji njihovog održavanja i konstrukcije.

Objavljeno
2024-01-08
Kako citirati
Ilić, M., Pavlović, N., & Belošević, I. (2024). FUZZY-FMEA PRISTUP ZA ANALIZU RIZIKA ELEMENATA SKRETNICE. Železnice, 2023(1), 6-12. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/114
Sekcija
Članci