BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U GRAÐEVINSKOJ INDUSTRIJI SA OSVRTOM NA GRAÐEVINSKE RADOVE NA ŽELEZNICI

  • Nikola Ostojić, inž. org. Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
  • Dr Milena Ilić, dipl. ekon, doc. struk. st. Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
  • Dr Dragana Petrović, dipl. ekon, prof. struk. stud Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
Ključne reči: bezbednost i zdravlje na radu, građevinska industrija, rizici na radu, menadžment ljudskih resursa, železnica

Apstrakt

Bezbednost i zdravlje na radu predstavljaju važan segment menadžmenta ljudskih resursa, ali i drugih naučnih disciplina. Zakonodavac je propisao različite akte kojima uređuje ovu oblast, a pravo na bezbednost i zdravlje na radu deo je stava naše zemlje i predmet brojnih standarda i međunarodnih konvencija. Od toga kakvi rizici na radu postoje zavisi, pre svega, od delatnosti preduzeća, odnosno industrije u kojoj se preduzeće nalazi, a pristup organizovanju uslova za bezbedan rad i zaštitu zaposlenih zavisi i od veličine preduzeća, odnosno načina organizovanja, što je širi predmet istraživanja. U okviru sekundarnog istraživanja, kroz sekundarno istraživanje i posmatranje, sagledaće se organizovanje aktivnosti zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih u okviru građevinske industrije, što je ujedno uži predmet istraživanja rada. Posebna pažnja posvećuje se građevinskim radovima na železnici. Cilj istraživanja rada je ukazivanje na specifičnosti upravljanja oblašću bezbednosti i zdravlja na radu kroz iznošenje zaključaka o ovoj oblasti, do kojih se došlo kroz primarno i sekundarno istraživanje.

Objavljeno
2020-07-19
Kako citirati
Ostojić, N., Ilić, M., & Petrović, D. (2020). BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U GRAÐEVINSKOJ INDUSTRIJI SA OSVRTOM NA GRAÐEVINSKE RADOVE NA ŽELEZNICI. Železnice, 2019(1), 48-60. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/60
Sekcija
Članci