ZNAČAJ OBRAZOVANJA I RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA, ISPITIVANJE STAVOVA ZAPOSLENIH

  • Dr Milena Ilić, dipl. ekon, doc. struk. st. Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
  • Dr Bojan Ristić, dipl. mat, prof. str. st Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
  • Dr Svetlana Anđelić, doc. struk. st. Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
  • Mr Lidija Miletić, dipl. men. Visoka škola strukovnih studija za IT, Beograd, Savski nasip 7
Ključne reči: menadžment ljudskih resursa, obuka i razvoj, obrazovanje, društvene mreže, društveni mediji

Apstrakt

Teorijski deo rada, odnosno pregled literature, nastao je na bazi sekundarnog istraživanja autora, tačnije analizom referentnih izvora: knjiga, studija, naučnih radova, domaćih i svetskih naučnih istraživača oblasti Menadžmenta ljudskih resursa. Rad, pored toga, istražuje stavove zaposlenih različitih preduzeća koje vezuje region u kojem rade: Beogradski region, prema obukama, razvoju, odnosno prema ponudi formalnog i neformalnog obrazovanja u Srbiji. Primarno istraživanje je sprovedeno uz pomoć Google forms alata, putem društvenih mreža Facebook i LinkedIn. Korišćena je petostepena Likertova skala za ispitivanje stepena slaganja ispitanika sa iznetim tvrdnjama. Cilj istraživanja je da se kroz postavljene hipoteze primenom određenih statističkih postupaka, pre svega Chi-square testa (Hi-kvadrat) i primenom statističkog programa Microsoft Excel 2010 Data Analysis utvrdi povezanost između nezavisnih i zavisnih varijabli. Za realizaciju istraživanja i donošenje zaključaka u radu korišćene su metode prikupljanja i obrade podataka, metode konkretizacije i generalizacije, te indukcija i dedukcija.

Objavljeno
2020-10-29
Kako citirati
Ilić, M., Ristić, B., Anđelić, S., & Miletić, L. (2020). ZNAČAJ OBRAZOVANJA I RAZVOJA LJUDSKIH RESURSA, ISPITIVANJE STAVOVA ZAPOSLENIH. Železnice, 2019(2), 73-87. преузето од https://casopis-zeleznice.rs/index.php/zeleznice/article/view/64
Sekcija
Članci